Aarmoede

Wat betekend aarmoede voor christenen?

Christus trok met zijn leerlingen van huis tot huis en hun inkomsten waren wat zij kregen van de mensen waar ze terecht kwamen en deze hadden meestal ook niet viel te geven. Ze waren echt arm.

Wat is de betekenis van armoede voor onze samenleving? Kunnen wij echt een idee van de omstandigheden hebben waarin Jezus leefde? Denken we er zelfs over na?

Nee, want we kijken altijd omhoog of naar diegenen die sneller zijn. Wij kijken naar de buren die net een nieuwe keuken hebben gekocht en naar de topmanagers, die zichzelf extreem hoge salarissen garanderen. Ons dagelijks leven drijft ons. We hoeven helemaal niet te vertragen. We mogen nooit uit balans raken. „Every day Happiness“ is geschreven op de chocolade die we in de fair trade-winkel kopen. Onze mooie, gezonde wereld moet niet worden bekrast en we moeten ons altijd goed voelen.

Armoede bestaat buiten onze mooie wereld. Hooguit raken we soms geïrriteerd als we horen dat de kloof tussen rijk en arm groter wordt. Maar we kijken dan ook meer omhoog dan omlaag. Leven onder de armoedegrens is de grootste schande. En we geloven de politici als ze zeggen dat ze de mensen uit de armoede willen halen. Maar als alle mensen in de wereld zoals wij hier in Europa willen leven, zou de aarde vier keer zo groot moeten zijn om alles te reproduceren wat wordt verbruikt. Het is dus een fata morgana om te zeggen dat de armen die vandaag in de wereld leven onze welvaart moeten naderen. Integendeel, we moeten leren om op een andere manier te denken.  Moeten wij niet bijvoorbeeld, misschien zeggen, dat de armen de redder van onze wereld zijn omdat ze bijna niets consumeren

Maar vooral als christenen moeten wij ons laten aanraken door armoede. We moeten ons realiseren dat we armoede niet hoeven te veroordelen of te minachten.
De eerste stap daar naartoe is om de termen armoede en ellende schoon te scheiden. Het maakt een groot verschil of iemand in armoede leeft of in ellende.
Als we onze pastorale visie lezen kunnen we realiseren hoe moeilijk dat is om het te begrijpen. Daar staat letterlijk: „Ook alle stadsproblemen (mensen zonder werk, langdurige armoede, vandalisme, eenzaamheid, dakloosheid, gebrekkige integratie) zijn in Utrecht te vinden. In sommige wijken is dit sterker voelbaar en zichtbaar dan in andere.“ Tussen langdurige armoede en vandalisme of eenzaamheid maken wij helemaal geen verschil. Maar er is een groot verschil.

Jezus spreekt in het evangelie van de ontberingen. Hij spreekt van de hongerigen en dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken en de gevangenen (Mattheüs 25: 35-36). Maar armoede is er voor hem geen deel daarvan. Omdat Jezus zelf in armoede heeft geleefd. Wij moeten opnieuw leren dit te differentiëren. Deze vormen van nood van wat hij spreekt hebben niets met armoede te maken. Wij kunnen ellende en nood elimineren zonder armoede te hoeven te elimineren. Armoede zonder nood en ellende kan zelfs mooi zijn.

Ik zelf ken armoede zonder ellende. Ik ben opgegroeid in de DDR en wij leefden aan of beneden van de armoedegrens na de hedendaagse definitie. Ik heb 4,5 jaar gestudeerd en had een goede baan bij een onderzoeksinstituut. Ik leefde bescheiden, maar niettemin was het geld vaak op voor het einde van de maand. Bananen en sinaasappels waren alleen beschikbaar voor Kerstmis. Vaak was er alleen een soort kaas in de koelschappen en we hebben de lege papieren zakken van het meel weer terug naar de winkel meegenomen. Deze waren dan voor de eieren of voor de appels. Altijd was iets nodig dat wij niet konden kopen maar de vrienden of buren hebben steeds graag geholpen. Wij leefden in armoede in de DDR maar wij hadden geen ellende of nood. De zieken werden geholpen, er was geen eenzaamheid en iedereen werd gerespecteerd. Jullie kennen allemaal de foto’s en video’s met enthousiaste mensen bij de val van de Muur. Maar dat waren misschien 100.000 of 500.000 mensen die dachten dat West-Duitsland een paradijs was. Dat waren niet de 16 miljoen mensen die een normaal leven leidden in de DDR. Ik kan me de gezichten van mijn collega’s nog goed herinneren op de ochtend van 10 november 89, de ochtend naar de opening van de muur. Er was geen vreugde of enthousiasme, er was alleen zorg voor de toekomst.

Na de val van de Muur vond ik een nieuwe baan en richtte later mijn eigen bedrijf op. Maar Ik ontmoette nu alleen mensen die meer geld wilden of sneller wilden zijn. ‚S Avonds, als ik door de winkelstraten en prachtige winkelcentra loop, zie ik alleen mensen die op zoek zijn naar hippe kleding of naar vaatwassers die geen geluid maken.

Ik wist dat iets fout is. Maar ik wist niet wat er fout is.

Maar nu heb ik eindelijk weer armoede gevonden. Ik werk als vrijwilliger in een daklozenopvang. Er zijn mensen die echt arm zijn. Alles wat ze hebben passt in een koffer of in twee boodschappentassen. Maar ze worden verzorgd door onze samenleving of ze doen kleine klussen die voldoende zijn voor eten en accommodatie.
En als ik iemand vraag, hoe gaat het, weet ik al de antwoord: Ik weet dat hij zegt, het zou iets beter kunnen, maar over het algemeen gaat het goed. Deze eenvoudige mensen zijn tevreden en je kunt het voelen in de sfeer die daar heerst. Ze hebben een dak boven hun hoofd, krijgen voedsel en kunnen een huisarts bezoeken. Als ik met hen ben, is het niet moeilijk voor te stellen dat Christus zo met zijn leerlingen leefde.

Kunnen we ons als christenen dat voorstellen? Ik denk dat de meesten van ons er moeite mee hebben. Maar om dichter bij het koninkrijk van God te komen, moeten wij leren om dat te kunnen. Christus leefde echt op die manier en hij eiste, dat zijn volgelingen ook zo zouden leven. Het zou te veel gevraagd moeten zijn als iemand zegt: geef je bezit en welvaart op. Maar het minste wat we kunnen doen is heen te kijken en proberen de schoonheid van armoede te herkennen. Wij hoeven niet naar Assisi te reizen om armoede onze eerbied te tonen. Wij vinden ze hier in Utrecht op de Stadhuisbrug, in de Catharijnesteeg of in Jansveld 51. Wat muntjes zijn er belangrijk voor deze mensen maar belangrijker dan geld is voor hun een open hart. Wie kan dat, zo niet wij als christenen?

Armut

Was bedeutet Armut für uns Christen

Christus zog mit seinen Jüngern von Haus zu Haus und sie lebten von dem, was ihnen angeboten wurde. Sie mussten sich keine Sorgen machen, dass ihnen etwas gestohlen werden konnte oder darüber, dass sie ihr Geld gut anlegen.

Was bedeutet Armut für uns. Haben wir überhaupt noch eine Vorstellung von den Verhältnissen, in denen Jesus gelebt hat? Denken wir überhaupt darüber nach?

Nein, wir schauen nach oben. Zu den Nachbarn, die sich gerade eine neue Küche gekauft haben oder zu den Top Managern, die sich stets immer höhere Gehälter sichern. Und unser Alltag treibt uns an. Auf keinen Fall langsamer werden, nichts verlieren, die anderen überholen wo es nur geht. Ja nicht aus dem Gleichgewicht kommen. „Every day Happyness“ steht auf der Schokolade, die wir im Fair Traide Geschäft kaufen. Unsere schöne heile Welt darf keinen Kratzer bekommen, wir müssen uns immer gut fühlen.

Armut dagegen interessiert uns nicht wirklich. Sie existiert außerhalb unserer schönen Welt. Manchmal ärgern wir uns bestenfalls, wenn wir hören, dass die Kluft zwischen arm und reich immer größer wird. Aber dabei schauen wir auch mehr nach oben als nach unten. Unterhalb der Armutsgrenze zu leben ist die größte Schande. Und wir glauben den Politikern die sagen, sie wollen die Menschen aus der Armut herausholen. Doch wenn alle Menschen auf der Welt so leben würden wie wir hier in Europa, müsste die Erde viermal so groß sein, um alles zu regenerieren. Es ist also ein Trugbild, wenn wir sagen, die Armen, die heute auf der Welt leben, müssen sich unserem Wohlstand annähern. Umgekehrt muss es sein. Sollten wir nicht vielleicht sagen dass die Armen die Retter der Welt sind, weil sie fast nichts konsumieren? Das sollten unsere Vorbilder sein.

Aber gerade als Christen müssen wir uns von der Armut berühren lassen und versuchen, zu begreifen, dass Armut nichts ist, was wir verdammen müssen. Und der erste Schritt dahin ist, dass wir die Begriffe Armut und Not sauber trennen. Wie schwer das zu verstehen ist, merkt man, wenn man einen Blick in die Zeitungen wirft. Da wird das Wort Armut im gleichen Atemzug wie Vandalismus, Obdachlosigkeit, Einsamkeit genannt. Aber in Wirklichkeit gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen Problemen unserer Gesellschaft.

Jesus spricht im Evangelium über die Hungrigen, und Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken und die Gefangenen (Matthäus 25, 35-36). Aber nicht über die Armen, die für ihn nicht zu den Notleidenden gehören, weil er selber arm war. Diese Nöte haben nichts mit Armut zu tun. Erst wenn man sauber trennt, kann man die Nöte bekämpfen, ohne die sogenannte Armut beseitigen zu müssen.

Ich kenne Armut ohne Not. Ich bin in der DDR aufgewachsen und wir haben an der Armutsgrenze gelebt, so wie wir heute die Armutsgrenze für unsere Gesellschaft definieren. Ich hatte 4,5 Jahre studiert und einen guten Job in einem Forschungsinstitut, habe bescheiden gelebt aber trotzdem hat das Geld oft nicht bis zum Monatsende gereicht. Bananen und Apfelsinen gab es nur für Weihnachten und einmal musste ich mit der Bahn bis nach Berlin fahren um Äpfel für meine Kinder zu kaufen, weil es in der ganzen Republik keine gab. Im Kühlregal lag oft nur eine einzige Sorte Käse und die Papiertüten vom Mehl haben wir wieder mit in das Geschäft genommen, da kamen beim nächsten Einkauf die Eier hinein. Oft wurde etwas benötigt, das es nicht zu kaufen gab, aber die Nachbarn oder Freunde haben gerne geholfen. Wir waren arm in der DDR aber es gab keine Not. Den Kranken wurde geholfen, es gab keine Einsamkeit und jeder wurde geachtet. Die Fotos und Videos der Begeisterung beim Fall der Mauer, die um die Welt gingen – das waren vielleicht 100.000 oder selbst eine halbe Million Menschen, die dachten, in Westdeutschland ist das Paradies. Das waren nicht die 16 Millionen Menschen, die in der DDR ein ganz normales Leben führten. Ich erinnere mich noch genau an die Gesichter meiner Kollegen am Morgen des 10. November 89. Da war keine Freude, da war nur die Sorge um die Zukunft.

Nach dem Fall der Mauer habe ich einen neuen Job gefunden und später eine eigene Firma gegründet aber ich habe nur Menschen getroffen, die mehr Geld oder schneller als ich sein wollten. Wenn ich abends durch die Einkaufsstraßen und tollen Einkaufszentren gegangen bin traf ich nur Menschen, die auf der Suche nach hipperen Klamotten waren oder nach einer Spülmaschine, die kein Geräusch macht.

Ich wusste, etwas ist falsch in dieser Gesellschaft aber ich wusste nicht was es ist.

Heute bin ich endlich wieder an der Seite mit der Armut. Ich arbeite als Freiwilliger in einem Obdachlosenasyl. Dort sind Menschen, die wirklich arm sind. Ihr ganzes Hab und Gut können sie in einem Koffer oder zwei Einkaufstaschen mit sich herumtragen, mehr haben sie nicht. Aber die Gesellschaft sorgt für sie oder sie haben kleine Jobs die ausreichend sind für Essen und Übernachtung. Und wenn ich jemanden frage wie es ihm geht, weiß ich die Antwort: „Es könnte besser gehen aber im allgemeinen geht es gut“. Diese einfachen Menschen dort leiden keine Not und man fühlt das an der positiven Atmosphäre, die dort herrscht. Sie haben einen warmen Schlafplatz, bekommen Essen und können einen Arzt besuchen. Und wenn man dort mit ihnen zusammen ist, spürt man eine sehr angenehme Atmosphäre. Wenn ich bei ihnen bin ist es nicht schwer für mich, mir vorzustellen, dass Christus so mit den einfachen Fischern gelebt hat.

Können wir uns als Christen eine solche Situation vorstellen? Ich denke, dass die meisten unter uns Probleme damit haben. Aber Christus verlangte von seinen Nachfolgern, so wie er zu leben. In Armut. Es wäre zu viel verlangt, wenn wir unseren Reichtum und Wohlstand aufgeben sollten aber das Mindeste, was wir tun können ist hinzusehen und zu versuchen, die Schönheit von Armut zu erkennen. Wir müssen nicht nach Assisi reisen um Armut unsere Ehre zu erweisen. Wir finden sie hier unter uns und wir müssen ihr nur unser Herz öffnen. Es gibt Menschen, die nicht am Wettlauf um mehr Wohlstand teilnehmen wollen. Vor 1000 Jahren war es Franz von Assisi und heute sind es junge Leute, die in Tiny Houses oder als Minimalisten leben oder die es einfach nicht schaffen, am Wettlauf teilzunehmen. Wir dürfen sie nicht verurteilen und daran hindern, anders zu leben. Unsere Aufgabe als Christen muss es sein, zu erreichen, dass diese Menschen stolz auf ihre Armut sind. Wer sollte sie verstehen, wenn nicht wir als Christen.